KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 08:09:36 11/03/2022 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022, trường THCS Lý Thường Kiệt tổ chức kiểm tra giữa học kì II từ ngày 17 đến ngày 19/3/2022. Sau đây là Kế hoạch cụ thể.

PHÒNG GD VÀ ĐT HÀ TRUNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÝ THƯỜNG KIỆT

          

Số: 05/KH-LTK

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


               

         Hà Trung, ngày 07 tháng 3 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II năm học 2021-2022

 

Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT; Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/07/2021 của Bộ GDĐT Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022;

Trường THCS Lý Thường Kiệt xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa học kì II như sau:

I. Đối tượng, môn, nội dung và cách ghi điểm kiểm tra

1. Đối tượng: Học sinh lớp 6, 7, 8, 9 trường THCS Lý Thường Kiệt.

2. Môn kiểm tra, hình thức kiểm tra và thời gian làm bài

2.1. Môn kiểm tra:

+ Đối với lớp 7, 8, 9: Kiểm tra theo đề chung các môn Toán, Vật lí, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Công dân, Tiếng Anh và môn Hóa học đối với lớp 8, 9.

+ Đối với lớp 6: Kiểm tra theo đề chung các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên, Giáo dục Công dân.

+ Các môn còn lại của các khối lớp: Giáo viên bộ môn trực tiếp dạy tổ chức kiểm tra.

+ Môn Tin học: Kiểm tra thực hành trên máy vi tính, giáo viên bộ môn tự bố trí thời gian kiểm tra vào các tiết học và báo cáo kế hoạch kiểm tra về đồng chí Thanh (Phó Hiệu trưởng).

2.2. Hình thức kiểm tra: Tự luận; riêng môn Tiếng Anh kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan.

2.3. Thời gian làm bài: Theo quy định của Bộ GDĐT. Học sinh làm bài trực tiếp trên tờ giấy thi do trường chuẩn bị.

3. Nội dung kiểm tra và đề kiểm tra

3.1. Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra những kiến thức kỹ năng cơ bản nằm trong chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình hiện hành tính đến thời điểm kiểm tra.

- Đối với môn Tiếng Anh gồm các nội dung sau: Ngữ âm, ngữ pháp, kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết; riêng môn Tiếng Anh 6 bao gồm cả phần thi nghe.

3.2. Đề kiểm tra: Đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề kiểm tra, đáp ứng yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông. Đề có độ phân hóa, đảm bảo cho học sinh trung bình đạt điểm 5 trở lên.

4. Cách ghi điểm kiểm tra:

Kết quả kiểm tra các môn học được ghi bằng điểm số theo thang điểm 10. Điểm kiểm tra là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

Quy ước làm tròn số: 0,25 điểm thì làm tròn đến 0,5 điểm; 0,75 điểm làm tròn thành 1,0 điểm.

* Đối với các môn học tích hợp ở lớp 6: Kết quả kiểm tra các phân môn được ghi bằng điểm số theo thang điểm 10 và áp dụng quy ước làm tròn điểm như trên. Điểm số cuối cùng của môn học tích hợp là tổng điểm của các phân môn sau khi đã quy đổi.

II. Lịch kiểm tra: Từ ngày 17/3 đến ngày 19/3/2022. Cụ thể như sau:

Ngày

Buổi

Môn khảo sát

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho học sinh

Giờ bắt

đầu làm bài

Giờ thu bài

17/3

SÁNG

Toán 7,8,9

90 phút

7 giờ 10’

7 giờ 15’

8 giờ 45’

Vật lí 7,8,9

45 phút

8 giờ 55’

9 giờ 00’

9 giờ 45’

Sinh học 7,8,9

45 phút

9 giờ 55’

10 giờ 00’

10 giờ 45’

CHIỀU

Toán 6

90 phút

13 giờ 45'

13 giờ 50'

15 giờ 20’

LS&ĐL 6

60 phút

15 giờ 30'

15 giờ 35'

16 giờ 35’

18/3

SÁNG

Ngữ văn 7,8,9

90 phút

7 giờ 10’

7 giờ 15’

8 giờ 45’

Lịch sử 7,8,9

45 phút

8 giờ 55’

9 giờ 00’

9 giờ 45’

Địa lí 7,8,9

45 phút

9 giờ 55’

10 giờ 00’

10 giờ 45’

CHIỀU

Ngữ văn 6

90 phút

13 giờ 45'

13 giờ 50'

15 giờ 20’

KHTN 6

90 phút

15 giờ 30'

15 giờ 35'

17 giờ 05’

19/3

SÁNG

Hóa học 8,9

45 phút

7 giờ 10’

7 giờ 15’

8 giờ 00’

GDCD 7,8,9

45 phút

8 giờ 10’

8 giờ 15’

9 giờ 00’

Tiếng Anh 7,8,9

60 phút

9 giờ 10’

9 giờ 15’

10 giờ 15’

CHIỀU

Tiếng Anh 6

90 phút

13 giờ 45'

13 giờ 50'

15 giờ 20’

GDCD 6

45 phút

15 giờ 30'

15 giờ 35'

16 giờ 20’

III. Lịch chấm bài và báo cáo kết quả: Từ ngày 18 đến 20/3.

Sau khi tổ chức kiểm tra xong trường tổ chức chấm bài tập trung, những môn đủ điều kiện chấm 2 vòng độc lập phải chấm đủ hai vòng, những môn không đủ điều kiện chấm 2 vòng BGH tiến hành chấm kiểm tra xác suất, giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm trước BGH về tính chính xác của kết quả chấm bài.

IV. Tổ chức thực hiện

       1. Ban Giám hiệu

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kì; sắp xếp phòng kiểm tra phù hợp với kế hoạch.

- Thành lập Ban tổ chức và các tổ: ra đề, giám sát, làm phách và chấm thi;

- Điều hành mọi hoạt động của kì kiểm tra giữa kì;

- Tổng hợp kết quả từ tổ chuyên môn, thông báo kết quả kiểm tra.

2. Các tổ chuyên môn

- Phân công giáo viên tham gia các tổ công tác theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

- Tổng hợp kết quả chấm bài từ giáo viên bộ môn.

3. Giáo viên bộ môn

- Tham gia các tổ công tác theo điều động, phân công của Hiệu trưởng;

- Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các nhiệm vụ được giao, chấm bài và báo cáo kết quả cho Tổ trưởng chuyên môn đúng quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến kì kiểm tra theo sự phân công của Hiệu trưởng và Tổ trưởng chuyên môn.

4. Kinh phí: Thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa học kì II năm học 2021-2022. Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công phụ trách đề nghị các tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn nghiêm túc thực hiện. Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện phải báo cáo để phối hợp xử lí./.

Nơi nhận:
- BGH, Tổ CM;

- GV bộ môn
- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

 

 

             Nguyễn Danh Hoàng             

  

Ý kiến thăm dò