QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN

Đăng lúc: 22:10:50 10/09/2021 (GMT+7)

 

PHÒNG GD&ĐT HÀ TRUNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 LÝ THƯỜNG KIỆT

 

Số: 39/QĐ-LTK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Trung, ngày 01 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành quy chế quản lý và hoạt động phòng họp trực tuyến

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ THƯỜNG KIỆT

 

Căn cứ Luật An ninh mạng 2018;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT);

Thực hiện Công điện khẩn số 16/CĐ-UBND, ngày 17/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện Hà Trung;

Xét tình hình thực tế và năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và hoạt động phòng họp trực tuyến của trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt.

Phòng họp được tạo trên nền tảng phần mềm Google Meet, quyền quản trị thuộc về Hiệu trưởng hoặc cá nhân được Hiệu trưởng ủy quyền.

Phòng họp có địa chỉ: http://meet.google.com/ ; mã phòng họp: .......... .

Điều 2. Phòng họp trực tuyến được sử dụng để tổ chức các cuộc họp nội bộ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường trong những trường hợp không thể tổ chức các cuộc họp trực tiếp do yêu cầu công việc đột xuất hoặc trong điều kiện thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

 

 

Nguyễn Danh Hoàng

QUY CHẾ

Quản lý và hoạt động phòng họp trực tuyến

(Ban hành kèm theo Quyết định số  39/QĐ-LTK ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường THCS Lý Thường Kiệt)

 

 

I. Địa chỉ phòng họp:

Phòng họp được tạo trên nền tảng phần mềm Google Meet, có địa chỉ: http://meet.google.com/ ; mã phòng họp: ........ .

II. Quản lý:

1. Quyền quản trị thuộc về Hiệu trưởng hoặc cá nhân được Hiệu trưởng ủy quyền.

2. Hiệu trưởng hoặc người được Hiệu trưởng ủy quyền có quyền phê duyệt người tham gia phòng họp hoặc mời người nào đó ra khỏi phòng họp nếu không chấp hành quy chế của phòng họp hoặc người tham gia cuộc họp không thuộc thành phần mời họp.

3. Người không có thẩm quyền không tự động chia sẻ địa chỉ phòng họp hoặc mã phòng họp mà chưa có sự đồng ý của Hiệu trưởng hoặc người được Hiệu trưởng ủy quyền.

III. Hoạt động của phòng họp trực tuyến

1. Phòng họp trực tuyến được sử dụng để tổ chức các cuộc họp nội bộ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường trong những trường hợp không thể tổ chức các cuộc họp trực tiếp do yêu cầu công việc đột xuất hoặc trong điều kiện thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh.

2. Trong trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng quyết định việc mời thêm người không thuộc thành phần cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường tham gia cuộc họp.

IV. Tham gia cuộc họp

1. Công tác chuẩn bị

1.1. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện và các dụng cụ cần thiết của buổi họp; tham gia vào cuộc họp trước 15 phút để ổn định tổ chức; đảm bảo đường truyền Internet, camera và micro hoạt động tốt.

1.2. Để điện thoại ở chế độ yên lặng, sử dụng phòng riêng hoặc góc làm việc của mình khi tham gia họp trực tuyến để đảm bảo yêu cầu tập trung, tránh tạp âm hoặc ảnh hưởng của những hoạt động từ những thành viên trong gia đình đến không gian chung của buổi họp.

1.3. Trong khi tham gia buổi họp nếu thành viên nào bị thoát ra khỏi phòng họp cần tiếp tục đăng nhập lại với địa chỉ hoặc mã phòng họp để tiếp tục tham gia.

1.4. Sử dụng tên truy cập là tên họ đầy đủ theo khai sinh (ví dụ: Vũ Chí Hiếu).

1.5. Trang phục lịch sự, nghiêm túc.

1.6. Nếu vì lý do bất khả kháng, đồng chí nào không thể tham gia buổi họp thì phải báo cáo Hiệu trưởng qua điện thoại để nắm bắt được tiến trình buổi họp nội dung cuộc họp.

2. Trong khi họp

2.1. Trong khi họp, các thành viên không làm việc riêng, vào họp đúng giờ, hạn chế rời khỏi vị trí, hạn chế xin ra ngoài để không bị gián đoạn cuộc họp; nghỉ họp phải xin phép và được sự đồng ý của Hiệu trưởng hoặc người chủ trì cuộc họp.

2.2. Có đủ sổ sách ghi chép nội dung cuộc họp; tham gia họp với tinh thần chủ động, tích cực và hợp tác.

2.3. Tắt micro (mute) trong khi người khác đang phát biểu, khi muốn phát biểu chọn biểu tượng "giơ tay", sau khi phát biểu xong tự tắt micro, tránh gây nhiễu tạp âm ảnh hưởng đến cuộc họp.

2.4. Luôn bật màn hình (video) để người điều hành phiên họp điểm danh kiểm soát buổi họp.

2.5. Không chat trong cửa sổ chat, không viết vẽ lên màn hình, không nói tự do; phát ngôn chuẩn mực, mô phạm./.

Ý kiến thăm dò